Tüzük

ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1– Kimlikleri bu ana tüzüğün sonunda belirtilmiş olan kurucular tarafından kurulmuş bulunan Derneğin Adı: ÖĞRENCİ VELİ DERNEĞİdir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin kısa adı ‘VELİ-DER’ dir. Derneğin adresi Yukarı Mah. Fatih cad. Deliceoğlu Pasajı No:19 D:34 Kartal İstanbul’dur

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanı

Madde 2- Dernek, eğitim öğretim görmekte olan tüm öğrenciler ile velilerini, eğitim faaliyetleriyle ilgilenen ve eğitim kurumlarında çalışan herkesi ayrıca eğitim alanında çalışma yürüten ve bu alanla ilgilenen tüm eğitim gönüllülerini kapsar. Öğrenci tanımı içerisine kreş ve anaokulu aşamasından yüksek eğitim kurumlarında (yüksek lisans, doktora vs) öğrenim görmekte olan tüm öğrenciler, özel veya resmi kurumlarda faaliyet sürdüren eğitim öğretim kurumlarında eğitim gören, kurs faaliyetlerine katılan tüm kursiyerler, meslek eğitimi veya hobi faaliyeti kapsamında herhangi bir yerde faaliyette bulunan tüm öğrencileri kapsar.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri

Madde 3-

 1. Öğrenci   ve velilerin   hak   ve   çıkarlarının   korunmasını,   geliştirilmesini,   öğrenciler ve veliler  arasında yardımlaşmanın dayanışmanın sağlanması için çalışmak
 2. Ülkedeki eğitim sistemine ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik ve uygulamalar hakkında toplumun bilgilendirilmesini sağlamak
 3. Eğitim öğretim sistemi içinde toplumun tüm kesimlerinin yaşayacağı sorunlarla ilgili dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak,eğitim- öğretim ortamlarında -okullarda-yaşanılan şikayetler, olumsuzluklar değerlendirilerek bu konuda girişimlerde bulunmak, davalar açmak, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yetkililerle görüşmeler yapılması, demokratik hakların kullanılması, gösteriler, etkinlikler, eylemler yapılmasının organize edilmesini sağlamak
 4. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak
 5. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 6. Eğitim öğretimde herkesin eğitim hakkından parasız olarak yararlanabilmesini, eğitimin demokratikleştirilmesini sağlamak için çaba harcamak
 7. Tüm okullarınve eğitim kurumlarının parasız olmasını sağlamak için çalışmak
 8. Dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi görüş ve mezhep farkı gözetilmeksizin eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamak
 9. Üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmanın geliştirilmesini sağlamak
 10. Herhangi bir dinsel anlayışa dayalı, dogmatik, ırkçı, militarist, asimilasyoncu ve cinsiyet ayrımcı eğitime karşı laik, bilimsel, çağdaş eğitimi savunmak
 11. Eğitim programlarının hazırlanması, planlanması, uygulanması, denetlenmesi süreçlerinde toplumun söz ve karar sahibi olabilmesi koşullarının oluşturulmasını sağlamak.
 12. Üyelerinin sosyal ve kültürel yönlerden geliştirilmesini sağlamak,
 13. Okul aile birlikleri ve okul koruma derneklerinin tüzüklerine uygun olarak tüm velilerin katılımı ile demokratik ilkeler doğrultusunda çalışmalarının sağlanmasına katkıda bulunmak, bu kuruluşlarla ilişkiler kurmak, amaçlarına uygun olarak çalışabilmelerine yardımcı olmak
 14. Özellikle öğrenci öğretmen veli  dayanışma ve  işbirliğini  sağlayarak eğitim öğretimin  niteliğinin yükseltilmesini sağlamak için çalışmak.
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak. Amacına uygun olarak yapılan çalışmaların sonuçları ile üyeler ve/veya talepte bulunulması halinde diğer kişilerin yapıtlarını, yapılan diğer çalışmaları yazılı, basılı, görsel, işitsel, vd. (kitap, dergi, gazete, broşür, afiş rozet, poster, resim, dia, cd, vcd, dvd, vb.) bilinen ya da bugün bilinmemekle birlikte teknik ve bilimin gelişmesi ile ileride ortaya çıkabilecek her türlü araç ve yöntemle yayınlar, çoğaltmak, işletmek, yaymak, duyurmak, yayınlanmasına ya da duyurulmasına yardımcı olmak ve/veya aracılık etmek, gerekli izinleri almak, telif ücretlerini ödemek, bu yönde kurum ve kuruluşlar ile ticari işletme ve kişilerle anlaşmak, anlaşmaya aracılık etmek ve /veya birlikte çalışmak.
 16. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek için çalışmak, ilgili kurumlara çağrıda bulunmak ve işbirliği yapmak.
 17. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 18. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 19. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 20. Üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, panel, konferans, söyleşi, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 21. Arsa ve arazi satın almak, imar planına uygun olarak bu arsa ve arazi üzerinde  okul öncesi eğitim, ilk, orta, yüksek öğretim, lisans üstü vs şeklinde her tür öğretim kurumları ve özel öğrenci yurtları kurmak. Bu kurumların işletmesini doğrudan ya da dolaylı olarak üstlenmek, kiralamak veya kiraya vermek. Dernek taşınmaz mal edinebilir gereksinimimden fazlasını satabilir.
 22. Her türlü okulun giriş sınavlarına hazırlık için dershaneler ve kurslar açmak, okul veya mesleki giriş sınavlarına hazırlık niteliğinde sınav veya kurs organizasyonları yapmak. Konusu ile ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak. Eğitim amaçlı araç ve gereçleri üretmek, pazarlamak ve satmak. Eğitim ile ilgili işletmecilik gerektiren birimler kiralamak, kiraya vermek veya işletmek.
 23. Amaçları doğrultusunda öğrencilere, üyelere ve diğer kişilere ucuz ve kaliteli mal ve hizmet temin etmek için lokal, sosyal tesis, kafeterya, otopark, spor ve gençlik merkezleri ve benzeri tesisleri inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak, satmak, işletmek, işlettirmek veya var olanlara ortak olmak.
 24. Her türlü dans, bale, jimnastik, halk oyunları ve diğer seyirlik oyun ve etkinlikleri halka sunacak topluluklar oluşturmak, oyun ve gösterilerin senaryo ve koreografilerini yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli her türlü kostüm ile ışık ve sahne düzeni oluşturmak, eşya ve malzemeler ile makineleri sağlamak, fotoğraf, el sanatları, resim, heykel, her türlü dans, yaratıcı yazın, drama ve her türlü müzik kursları açmak, gösteriler ve sergiler düzenlemek, fotoğraf stüdyoları kurmak, konserler, performanslar, sahnelemek veya yayınlamak; bu eserlerden telif hakkı almak ve vermek, üyeler yada diğer kişiler içinden sanatçı ve/veya bilim insanları yetiştirme amaçlı çalışmalar yapmak, yetişmiş olanlara gelişmelerinde her türlü desteği vermek,
 25. Bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal amaçlı yaz okulları ve benzeri kamplar açmk, seminer, kongre, sempozyum düzenlemek, bunlara katılmak, destek vermek.
 26. Üyelerinin yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme ve eğitim programlarını düzenlemek, gerekli katkıyı sağlamak.
 27. Amaçları doğrultusunda gelir temin etmek maksadıyla amacına uygun faaliyet gösteren kuruluş ve kişilerin yürüttüğü projelere katılmak ve bu tür proje ve çalışmaları desteklemek.
 28. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 29. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 30. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 31. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 32. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.
 33. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 34. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri demokratik kitle örgütleriyle ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 35. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü faaliyette bulunmak,
 36. Öğrencilerin kötü alışkanlıklarından uzak tutulabilmesi, ekonomik veya sosyal koşulları uygun olmayan, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım sağlamak için çalışmak
 37. Eğitim öğretim   kurumlarının   fiziksel   ortamlarının   incelenerek   uygun   olmayan   fiziksel   ortamların olumluya dönüştürülmesi için çalışmalar yürütmek
 38. Çocuk, genç, ve öğrencilerin, bedensel, sosyal, psikolojik özeliklerinin tanıtılarak veliler, ebeveynler ile çocuklar arasında olabilecek sorunların çözümlenmesine, çocukların başarılarının arttırılmasına ve daha mutlu olabilmelerine yönelik çalışmalar yapmak
 39. Okuma yazma bilmeyenleri veya başka alanlarda kendini geliştirmek isteyen üyeler için etkinliklerde bulunmak
 40. Dinlenme, spor, eğitim ve kültür tesisleri, etüt yerleri, kütüphaneler ve yayın kuruluşları kurmak ve işletmek
 41. İhtiyaç sahibi öğrencilere   burslar   sağlamaya,   yurt   ihtiyacı   olan   öğrencilerin   bu ihtiyaçlarını karşılamak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4 : Dernek, mesleki, ekonomik sosyal kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermek.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

ÜYELİK

Madde 5- Üyelik Şartları:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek amacını benimseyen her gerçek kişi VELİ-DER’e üye olma hakkına sahiptir.

ÜYELİK TÜRLERİ VE ÜYELİK HAKLARI

Madde 6- Derneğin üyelik türleri ve hakları şunlardır:

Kurucu üyeler; derneğin kurucu üyeleri kuruluşunu sağlayan üyelerdir.

Adları, meslekleri, oturdukları yer ve tabiiyetleri bu tüzüğün sonunda yazılıdır.

 1. a)  Asli Üyeler; fiili ehliyetine sahip bulunan, dernek amacını benimseyen ve 18 yaşını bitirmiş her gerçek kişi üyelik isteği ve yönetim kurulu kararıyla asil üye olabilirler. Üyelik talebinde bulunanlar 5253 sayılı Dernekler Kanununda yazılı koşullarla uyum içinde olmak zorundadır. Asli üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetler eşit haklara sahip, sorumludurlar. Her asli üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanır.
 2. b) Fahri Üyeler; bu konulara ilgi duyan, önemli hizmet ve yardımlarda bulunan kişilere yönetim kurulu tarafından teklif edilerek, genel kurulda oylanarak fahri üye seçilirler. Fahri üyeler bütün toplantılara katılabilirler ve fikirlerini ortaya koyabilirler, istedikleri takdirde aidat verip bağış yapabilirler, ancak oy veremez ve dernek organlarında yer alamazlar.

ÜYELİĞE GİRİŞ  

Madde 7- Dernek üyeliğine giriş :

 1. a)Asil Üyelik: Bu tüzükte yazılı amaçları benimsemiş ve kabul etmiş şahsın adaylığı derneğe yazılı iki üye tarafından imzalı bir önerge ile dernek üye giriş formu da doldurularak dernek temsilcilerine verilir. Bu istekleri inceleyen yönetim kurulu üyenin kabulü veya reddi hakkında gereken kararı en geç otuz gün içinde verir, sonucu bir yazı ile bildirir. Üyeliğin reddi halinde yönetim kurulu red kararının mucip sebeplerini bildirmeye mecbur değildir.
 2. b)Fahri Üyelik ve Onur Üyeliği : Dernek üyesi olma koşullarını yitirenler, tüzük hükümlerine uymak kaydıyla, fahri üye olabilirler. Yönetim organlarının herhangi birinin önerisi ve genel kurulun kararı ile derneğin amaç ve ilkelerini koruyan, yaygınlaştıran çalışmalarına katkıda bulunan kişiler onur üyesi olarak derneğe kabul edilebilirler.

DERNEK AİDATI

Madde 8- Dernek üyeleri; yönetim kurulunca günün rayicine göre tespit edilen yıllık aidatları üyeler bildirilen  zaman ve periyotlarla her yıl dernek adına açılan banka hesabına veya alındı belgesi karşılığında yönetim kuruluna ödemekle yükümlüdürler. Yıllık aidatlar bu dönem için giriş aidatı olarak 5,00TL, aidat olarak aylık 1,00 TL belirlenmiştir.Giriş ödentisi ve üyelik ödentisi her dönem için genel kurulda belirlenir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 9- Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma dileği ile yani istifa suretiyle sonar erer. Hiç kimse dernekte üye kalmaya veya üye olmaya zorlanamaz. Yönetim Kurulunu yazı ile haberdar etmek şartı ile her üye dernekten istifa edebilir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10 : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 3. Dernek organlarınca verilen kararlara karşı faaliyet yürütmek
 4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çekilmiş sayılma :

Madde 11 : Üye, derneğe üye olma koşullarını yitirdiğinde üyelikten çıkmış sayılır. Bunlardan dernek organlarında görevli olanların görevleri yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

Dernek Organları

Madde 12-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 13-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

            Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 14-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

            Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

            Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

            Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 16-Yönetim Kurulu yedi asıl ve yediyedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu seçiminde  %50 kadın kotası uygulanacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

            Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

            Madde 17-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim kurulu seçiminde %50 kadın kotası uygulanacaktır. Denetim kurulu asıl ve yedek üye toplamının en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

            Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

          Genel Merkez Yönetim Kurulu

Madde 18- Dernek genel merkez yönetim kurulu, merkez genel kurulunda seçilen yedi asıl ve asılları ile birlikte seçilen yedi yedek üyeden oluşur.

Genel merkez yönetim kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonraki yedi gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığındaki ilk toplantısında genel başkanı, başkan yardımcısını, genel sekreteri ve genel saymanı belirleyerek görev bölümü yapar.

Derneği temsil görev ve yetkisi, genel merkez yönetim kurulu adına, sırayla başkana, başkan yardımcısına, sekretere ve saymana aittir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu seçiminde %50 kadın kotası uygulanacaktır. Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye toplamının en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Biçimi:

Madde 19- Dernek genel merkez yönetim kurulu başkanının başkanlığında en geç ayda bir kez olağan olarak, genel merkez yönetim kurulu başkanının veya yönetim kurulunun üç üyesinin isteği ile olağanüstü toplanır. Toplanma ve karar yeter sayısı dörttür.

Genel merkez yönetim kurulu, genel sekreter tarafından hazırlanan gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü konulan görüşerek karara bağlar.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 10-Genel merkez yönelim kurulu genel kuruldan sonraki en yetkili karar ve yürütme organıdır. Yönetim Kumlu derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için yasaların tüzüğün ve genel kurulun verdiği yetkiler çerçevesinde,

 1. a)  Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder
 2. b)   Derneğin çalışma programını yapar
 3.  c)    Derneğin gelir-gider hesaplarına  ilişkin  işlemleri,  tutması  gereken  defter ve dosyalan düzenli ve usulüne uygun tutulması işlemini yapar.
 4. d)   Gelecek doneme ilişkin çalışma programı ve bütçe tasarısını hazırlayarak Gene! Kurula sunar
 5. e)     Görevde bulunan döneni içinde yapılmış olan etkinliklerin raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunar
 6. f)   Gerekli   görülen   çalışma   birimlerini   oluşturur,   bu   birimlerde   görev   alacak   üyelerin çalışmalarını denetler ve yönlendirir
 7. g)  Genel kurulun, yasalarınve dernek tüzüğünün kendine yüklediği diğer görevlen yerine getirir.
 8. h) Şube kurulamayan yerlerde temsilcilikler atar.

ı) Gerektiğinde dernek adına dava açmaya karar verir

 1. k) Genel merkez yönetim kurulu, şube yönetim kurulu üyeleriyle üç ayda bir toplantı düzenler.

Genel Merkez Yönetim Kurulunun Çalışma Biçimi :

Madde 20- Genel merkez yönetim kurulu ayda bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini genel sekreter. Genel Başkan’ın da görüşlerini alarak hazırlar. Ancak, üyelerden dört kişinin yazılı olarak istediği konular da gündeme alınır.

Toplantılar, yarıdan bir fazla üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır Oyların eşit olması halinde, toplantı başkanının oy verdiği taraf çoğunluğu sağlar.

Genel merkez yönetim kurulu üyelerinde bin veya tümü herhangi bir nedenle görevden ayılırsa yedek üyeler oy sırasına göre asıl üyeliğe gelir: Özürsüz olarak üst üste üç, yılda toplam beş toplantıya katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinde çekilmiş sayılır.

Genel merkez yönetim kurulu, üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısında aşağıya düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri ve denetleme,disiplin üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri :

Madde 21- Genel Başkan

 1. a)       Derneğin tüzel kişiliğini temsil eder
 2. b)       Yönetim Kurulu toplantılarında başkanlık yapar
 3. c)       Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin yürüttüğü işleri izler, inceler, bilgi alır, uyanlarda bulunur.
 4. d)    Sekreterle   birlikte   tüm   yazışmaları,   Saymanla   birlikte   mali   ve   üyelik   aidatı   ile   ilgili konulardaki   yazışmaları   ve   işlemleri    imza   eder.    Kendisi    bulunmadığında   Yönetim    Kurulu üyelerinden birine imza yetkisi verir
 5. e)       Derneğin genel politikalarına aykırı olmamak kaydıyla basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü açıklamalar yapar

f  Gerektiğinde, sonradan Yönetim Kurulunun bilgisine ve onayına sunmak kaydıyla asgari ücretin brüt tutarı kadar harcama yapmaya yetkilidir.

Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri :

Madde 22- Başkan Yardımcısı, Başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır, görevlerini yerine getirir.

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri Madde 14- Genel Sekreter

a)Genel merkez yönetim kurulu toplantılarının.merkez genel kurul ve Şube Başkanlar   kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, alınan kararları karar defterine kaydeder.

 1. b) Yazışmaların usulüne uygun olarak, yürütülmesini, ilgili defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlar

Genel Saymanın Görev ve Yetkileri :

Madde 23- Genel Sayman

 1. a)  Derneğin muhasebe işlemlerini yürütür
 2. b)   Derneğin gelirlerin toplanmasını, harcamaların yerinde yapılmasını  kayıtların dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlar
 3. c)  Dernek hesaplarını her an denetime hazır bulundurur

ç) Genel merkez yönetim kurulu başkanı veya yetki verilen yönetim kurulu üyesi ile birlikte çift imza ile bankalardan para çeker

 1. d)      Dernek gelirlerini elde edildikten sonraki iki gün içinde banka hesabına yatırır
 2. e)      Zorunlu giderlerde kullanılmak üzere en çok asgari ücretin brütünün iki katı kadar bir parayı kasasında hazır bulundurur
 3. f)  Genel Kurula sunulacak mali raporu hazırlar

Diğer Üyelerin Görev ve Yetkileri :

Madde 24-Genel merkez yönetim kurulunda alınan görevlendirme kararlan doğrultusunda yürütülmekte olan işlere ve işlemlere yardımcı olurlar.

İç denetim yetkisi kurum olarak genel merkeze aittir. Bu yetki genel kurul , yönetim kurulu ve genel başkan eliyle kullanılır.

Merkez Denetleme Kurulu :

Madde 25- Denetleme kurulu merkez genel Kurulunda seçilen uç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan ilk toplantıda denetleme kurulu başkanlığı ve yazmanlığını yürütecek üyelerin seçimi yapılır. Merkez Denetim kurulu seçiminde %50 kadın kotası uygulanacaktır. Merkez Denetim kurulu asıl ve yedek üye toplamının en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

 1. a) Denetleme kurulu yönetim kurulunun etkinliklerini genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetler
 2. b)       Yönetsel ve parasal açılardan dosya ve kayıtları inceler. Bu inceleme   dernekte yapılır, hiç bir belge dernek dışına çıkarılamaz. İnceleme sonucunda hazırlanan raporu yönetim kuruluna verir.
 3. c)  Olağan olarak dönem ortasında ve dönem sonunda   yapmış olduğu denetlemeleri rapor haline getirerek.genel kurulun onayına sunar.
 4. d)    Denetleme kurulu denetlemelerin sonucunda gerekli görürse olağanüstü genel kurul çağrısı yapabilir.

Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu, Yetki ve Görevleri

Madde 26- Disiplin kurulu merkez genel kurulunda seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıllarla birlikte üç de yedek üye seçilir. En yaşlı üyenin başkanlığında yapılan ilk toplantıda bir başkan ve bir yazman üyenin seçimi yapılır. Merkez disiplin kurulu seçiminde %50 kadın kotası uygulanacaktır. Merkez disiplin kurulu asıl ve yedek üye toplamının en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

Disiplin Kurulu, tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden yöneticiler hakkında soruşturma yapar, gerekiyorsa üyelikten çıkarma dışında bir ceza verir. Üyelikten çıkarmaya Merkez Genel Kurul karar verir.

Disiplin Kurulu yaptığı her soruşturmanın sonuçlan hakkında Merkez Yönelim Kuruluna ve soruşturmaya muhatap olan kişilere bilgi verir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 27-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 5TL, aylık olarak ta 1TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 2. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 4. Dernek tarafından tertiplenen toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 5. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 7. Derneğin faaliyetlerinden elde edilen gelirleri biraz aç ??
 8. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.

            Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 28-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 cı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 29-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü    

Madde 31-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 32-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 33-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 34-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 35-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 36- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu ’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Şube organları seçiminde %50 kadın kotası uygulanacaktır. Şube organları asıl ve yedek üye toplamının en az %50’si kadınlardan oluşmak zorundadır.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 37-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Ekimayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 38-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 39-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

            Madde 40-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Öğrenci Veli  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 41-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yorumlar kapatıldı.